Odborný program


Odborný program k vytištění zde


Aktualizace programu 13. 9. 2016

Zkrácená verze odborného programu (bez spoluautorů a pracovišť)

 

 

Středa 21. 9. 2016

10:00 - 19:00 Registrace

13:00 - 13:30  

Slavnostní zahájení

  Děkan LF UP, primátor statutárního města Olomouc, předsedkyně SEM ČLS JEP,
ředitel KHS Olomouckého kraje, přednostka ÚPL LF UP v Olomouci, předsedkyně konference

13:30 - 13:45

Úvodní přednáška

  Vzpomínka na docenta Josefa Pečenku
Jelínková J., Petráš P.

14:00 - 15:15

NÁKAZY DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

  Koordinátoři: Kynčl J., Fabiánová K.
  Praktický přínos měření afinity/avidity specifických IgG Aspergillus fumigatus u non-neutropenických pacientů
Dobiáš R.
  Specifická léčba chřipky -  naše dosavadní zkušenosti se sledováním antivirové rezistence
Nováková L.
  Surveillance pertuse v České republice
Fabiánová K.
  Legionella pneumophila v termální vodě
Poláčková E.
  Legionelózy v okrese Strakonice – kazuistiky
Žampachová G.

15:15 - 16:10

ANTIMIKROBNÍ REZISTENCE

  Koordinátoři: Beneš J., Jelínková J.
15 minut

 
Profylaxe infekční endokarditidy: změna přístupu k profylaxi v době narůstající rezistence
bakterií na antibiotika

Beneš J.
  Infekční endokarditida vyvolaná kmenem Enterococcus faecalis  - kazuistika
Tejkalová R.
  Molekulární charakteristika vankomycin-rezistentních enterokoků
Sittová M.

16:10 - 16:30

Přestávka na občerstvení

16:30 - 17:50

OČKOVÁNÍ

  Koordinátoři: Beran J., Částková J.
  Očkování hexavakcínou – jak vylepšit dlouhodobou ochranu?
Beran J.
  Postoje zdravotnických pracovníků v České republice vůči očkování proti chřipce
Kynčl J.
  Virová hepatitida B u zdravotníků v ČR. Délka protekce po základním očkování? Potřeba boosteru?
Částková J.
20 minut
 
Nové poznatky o vakcíně Bexsero
Wallenfels J.
  Epidemický výskyt příušnic v Jihočeském kraji 2016
Luňáčková J.
  Epidemie příušnic mezi adolescenty vysoce proočkovanými dvěma dávkami, Klatovy, Česká republika, 2011
Kubátová A.

17:50 - 19:05

EPIDEMIOLOGIE A PREVENCE CHRONICKÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

  Koordinátoři:Kollárová H., Horáková D.
15 minut
 
Aktuálne trendy v dezinfekcii kontaktných plôch
Kaprálová Ľ.
 
  Markery inzulínové rezistence pro časnou diagnostiku diabetu
Horáková D.
  Vliv výživy na vznik a prevenci nádorových onemocnění
Kollárová H.
  Triple negativní karcinom prsu jako příklad vysoce heterogenního nádorového onemocnění
Bouchalová K.
  Sociální marketing jako nástroj primární prevence neinfekčních chronických onemocnění
Trnková M.

19:15 - 20:45

Večeře
 
 


Čtvrtek 22. 9. 2016

07:00 - 13:00 Registrace na místě

07:30 - 08:30

POSTEROVÁ SEKCE I. - Prezentace posterů 1–10

  Koordinátoři: Orlíková H., Vlčková J.
  Epidemiologická situace hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog a osob ve výkonu trestu
Vilimovská Dědečková K.
  Virová hepatitida typu A u uživatelů návykových látek v Jihomoravském kraji
Boháčová R.
  Vakcinačné pokrytie v Slovenskej republike za rok 2015
Bušová A.
  Očkování proti chřipce v sezóně 2015/2016 v zařízeních sociální péče okresu Klatovy
Kubátová A.
  Onemocnění IPO v České republice, 2015
Kozáková J.
  Pětiletá studie výskytu protilátek proti vybraným zoonotickým patogenním mikroorganismům
v populaci hlodavců, I. část, charakteristika

Žákovská A.
  Predikce pravděpodobnosti výskytu protilátek proti vybraným zoonotickým patogenním mikroorganismům
v populaci hlodavců, II. část- statistika

Závala J.
  Aktuálna problematika infekcie West Nile vírusom na Slovensku
Dorko E.
  Citlivost klinických izolátů Bordetella pertussis k chemických látkám
Uttlová P.
  Státní zdravotní ústav jako "Coordinating Competent Body" pro spolupráci s ECDC
Orlíková H.

08:30 - 09:30

MOLEKULÁRNÍ SURVEILLANCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

  Koordinátoři: Křížová P., Havlíčková M.
  Molekulární surveillance infekčních onemocnění
Křížová P.
  Postpandemická surveillance chřipky a dalších respiračních virů v České republice
Havlíčková M.
  Sekvenace Neisseria meningitidis, včetně první celogenomové sekvenace (WGS), v NRL
pro meningokokové nákazy

Vacková Z.
  Molekulární epidemiologie kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinických materiálů
Holý O.

09:30 - 10:00

Ocenění ČLS JEP

  Ocenění předá prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA - předseda ČLS JEP

10:00 - 10:45

VIROVÉ HEPATITIDY

  Koordinátoři: Trmal J., Jágrová Z.
  Dárce krve s akutní VHC
Marešová Z.
  Prevalencia a-HCV konfirmačne pozitívnych vzoriek z NTS v NRC pre VH v rokoch 2012–2016
Gašparovič J.
  Virová hepatitida typu A v Karlovarském kraji
Prokopová M.

10:45 - 11:15

Přestávka na občerstvení

11:15 - 11:45

Ocenění SEM ČLS JEP

  Ocenění předá MUDr. Pavla Křížová, CSc. - předsedkyně SEM ČLS JEP

11:45 - 13:30

INFEKČNÍ NEMOCI SOUVISEJÍCÍ S MIGRACÍ

  Koordinátoři: Pazdiora P., Macková B.
  Vysoce nakažlivé nákazy – role a aktivity Státního zdravotního ústavu Praha
Macková B.
  Taktické cvičení " Vysoce nebezpečné nákazy"
Šimůnková L
  GeneXpert MTB/RIF - rychlá detekce plicní a mimoplicní tbc a resistence k rifampicinu
Müllerová M.
  Migrace a tuberkulóza
Amlerová J.
20 minut
 
Zdravotní rizika migrace v ČR
Pazdiora P.

13:30 - 15:00

Oběd
15:00 - 18:00
Společenský program
20:00
Společenský večer
   
 


Pátek 23. 9. 2016

07:30 - 08:30 Registrace na místě

07:45 - 08:30

POSTEROVÁ SEKCE II. - Prezentace posterů  11–18

  Koordinátoři: Horáková D., Vlčková J.
  Incidence nádorů ve studii efektivity sekundární prevence nádorových onemocnění v ordinaci
praktického lékaře

Azeem K.
  Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře
Dumbrovská L.
  Problematika mikrobiálních infekcí močového traktu v dlouhodobé intenzivní péči
Ptáčková P.
  Escherichia coli ESBL na novorozeneckém oddělení
Eclerová P.
  Nález Streptomyces violaceoruber v hemokultúre u pacientky liečiacej sa na diabetes mellitus
Jurkovič A.
  Extenzivně rezistentní Acinetobacter baumannii v českých nemocnicích
Maixnerová M.
  Prevalující kmeny Mycobacterium tuberculosis v roce 2014 na Moravě a ve Slezsku
Tietzeová E.
  Protiepidemická opatření u kontaktu s MERS-CoV 
Marešová Z.

08:30 - 09:20

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ – část 1.

  Koordinátoři: Jindrák V., Hedlová D.
20 minut

 
Infekce spojené se zdravotní péčí v nemocnicích České republiky
– výsledky národní bodové prevalenční studie 2015

Jindrák V.
  Přístupy k používání antimikrobiálních léčiv v nemocnicích České republiky
– výsledky národní prevalenční studie 2015

Vaniš V.
  Zavádění programu prevence a kontroly infekcí v nemocnicích České republiky
– výsledky národní bodové prevalenční studie 2015

Hedlová D.

09:20 - 10:10

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ – část 2.

  Koordinátoři: Jindrák V., Matoušková I.
  Hromadné výskyty puchýřnatého onemocnění novorozenců v ČR 1998–2015
Sokolová J.
  Legionella spp. v rozvodu vody zubní soupravy s křeslem
Matoušková I.
  Compliance v hygiene rúk u zamestnancov FNsP Skalica, a.s.
Tomíková K.

10:10 - 10:30

Přestávka na občerstvení

10:30 - 12:00

VARIA

  Koordinátoři: Fajfrlík K., Petráš P.
  Infekce Shiga toxin - produkující E. coli zaznamenané v ČR v posledních dvou letech
Chlebovská J.
  Infekce u neurochirurgických pacientů
Smejkal P.
  Neobvyklý pôvodca smrtiacej gastroenteritídy - Aeromonas hydrophila
Naďová K.
  Klíšťová encefalitida u dětí a mladistvých v Západočeském kraji v letech 1960–2015
Pazdiora P.
  Toxoplasmóza v Plzeňském kraji
Fajfrlík K.
  Veš šatní - problém pouze bezdomovců?
Vlčková J.

12:00

Ukončení konference, oběd